Privacyverklaring

Privacyverklaring ​ ​Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort

Algemeen
Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien u bij Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.
Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Bewaren van informatie
Als u zich aanmeldt voor behandeling via ons contactformulier op de website of via de mail, zullen wij deze informatie tot na de intake in de mailbox bewaren. Wij bewaren deze gegevens maximaal veertien dagen, daarna worden ze verwijderd.

Doorsturen van informatie
Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging
Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via 035-4361012 of info@sfoost.nl

 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort hebben zich verplicht
 • om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.
Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene
Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of
  mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd
  kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden
  op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming.
  Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden
  indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en
  de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van
  persoonsgegevens, intrekken.

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kunt u contact opnemen met info@sfoost.nl. Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

Fysiotherapie Kitty de Boer Oosterpoort
Oosterstraat 2-03
7514 DZ Enschede

Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 25 mei 2018.

Neem contact met ons op

We zullen u zo snel mogelijk te woord staan.

Not readable? Change text. captcha txt